Visie 
Wij, medewerkers van STUDIEpunt, willen ons inzetten voor jongeren met een leerachterstand, gebrek aan studievaardigheden en andere problematieken in het schoolse functioneren. Wij willen deze jong­eren helpen
om hun studievaardigheden te ver­be­te­ren en hen te leren plannen en geconcentreerd te studeren.
We bieden ondersteuning in de vorm van bijles, zowel één op één als in kleine groepen. We willen in kleine groepen de jongeren een werkplek bieden waarin ze zonder externe prikkels studievaardigheden kunnen ontwikkelen en kunnen werken aan hun taken en andere doelen, dit alles onder leiding van de jonge gemotiveerde mede­wer­kers van STUDIEpunt. Daarnaast bieden wij ondersteuning op individueel niveau. We willen binnen de individuele begeleiding de jongeren zowel sociaal, emotioneel als organisatorisch zo ver krijgen dat ze zelfstandig hun leven kunnen structureren en hen dusdanig ondersteunen en onderwijzen dat ze zelfstandig hun studie af kunnen ronden. Dit alles binnen de kaders van het passend onderwijs.

Missie
Wij, medewerkers van STUDIEpunt, willen de begeleiding geven vanuit onze christelijke achtergrond.

Wij zien een meerwaarde in een begeleidingstraject waarin we de doelgroep jongeren een externe struc­tuur aanleren, studievaardigheid bijbrengen en ondersteuning bieden op vakkennis in de vorm van bijles. Dit is gericht op de vaardigheden, kwaliteiten en wensen van de jongere, die ze veelal niet zelf kun­nen ontwikke­len. Door de regelmaat in de begeleiding proberen we die structuren op zowel organi­sa­torisch als sociaal en emotioneel vlak er goed in te slijpen. Dit met als doel dat de jongeren het op den duur overne­men al was het hun eigen structuur, eventueel met aanpassingen die beter bij hen pas­sen.

Ontplooiing van jou als mens is onze grootste wens!